در زمانه ای که اطالاعات صحیح و ناصحیح به صورت ممزوج و افسار گسیخته ذهن مردم را مورد هدف قرار میدهد و اغلب آنها حتی در صورتی که صحیح باشند نیز منفعتی برای دنیا و عقبی انسان در پی ندارند، نشر مطالب مفید با رعایت صحت و صداقت از وظایف حتمی خیرخواهان جامعه است. معاونت نشر و پژوهش موسسه ایمان ماندگار با تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام به پژوهش و استخراج محتوای آثار بزرگانی چون آیت الله حق شناس رحمة الله،آیت الله شیخ مرتضی زاهد رحمة الله ، علامه عسگری رحمة الله ،آیت الله برهان رحمة الله ، آیت‌الله مجتهدی تهرانی رحمة الله ،آیت الله جاودان و سایر علما نموده است.پژوهش ها با نگاهی جامع و دقیق و با حساسیت نسبت به سندیت مطالب انجام شده است . در زمینه طراحی و چاپ نیز با همکاری حرفه ای‌ترین افراد این حوزه کتاب ها با قالبی شکیل در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

قبل
بعدی

فروشگاه کتاب

معاونت نشر و پژوهش موسسه ایمان ماندگار با تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام به پژوهش و استخراج محتوای آثار بزرگانی چون آیت الله حق شناس(ره) ، آیت الله شیخ مرتضی زاهد(ره) ،علامه عسگری(ره) ،آیت الله برهان(ره)، آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) ، آیت الله جاودان و سایر علما نموده است. پژوهش ها با نگاهی جامع و دقیق و با حساسیت نسبت به سندیت مطالب انجام شده است . در زمـینه طـراحی و چــاپ نیز با هـمکاری حرفه ای ترین افـراد ایـــن حـوزه کتاب ها با قالبـی شـکیل در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.