این طرح برگرفته از تشکیل حلقه های تربیتی و معرفتی در مساجد صدر اسلام می باشد که طی چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بسیاری از مساجد فعال فرهنگی کشور نیزاجرا شده است.اجرای طرح با تشکیل حلقه های تربیتی در مسجد شکل میگیرد و یک مربی مطالب مربوط به مسائل تربیتی و سایر موضوعات روز را به افراد ارائه میدهد.مباحث به صورت مباحثه طرفین پیش میرود و افراد هرسوالی داشته باشند از استاد یا مربی می پرسند و پاسخ سوالات خودرادر یک فضای دوستانه و صمیمی دریافت می‌نمایند و در نهایت تمامی مباحث و مطالب با هدایت و راهنمایی استاد جمع بندی میگردد. مهم ترین رکن طرح،ارتباط مربی یا

استاد با اعضای گروه به صورت یک حلقه متصل در فضای خارج از جلسه می باشد و در این صورت است که حلقه تربیتی مفهوم پیدا می کند.بهترین حلقه تربیتی آن است که مربی در هر شرایطی بتواند با گروه به سهولت در ارتباط باشد و با آنها ارتباط معنوی و عاطفی داشته و کارهای تربیتی خود را دنبال کند. مراحل اجرایی طرح صالحین :
مرحله اول:جذب
مرحله دوم: تثبیت
مرحله سوم:رشد و سازماندهی